First tv commercial goes on air

Dreh Werbespot Konditorei Zauner